Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ops_przemoc_plakatZespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany przez Burmistrza Gminy Włoszczowa. W/w Zespół tworzą przedstawiciele instytucji określonych w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, oraz kurator sądowy. Obecnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujący przedstawiciele instytucji:
1. Renata Literacka – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( pracownik socjalny) pełniąca funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2. Agnieszka Bomba – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( pracownik socjalny ) pełniąca funkcję Sekretarza w Zespole Interdyscyplinarnym Gminy Włoszczowa
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Katarzyna Misztela – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( terapeuta zajęciowy ŚDS)
4. Anna Malinowska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie,
5. Monika Starczewska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6. Zdzisław Jurek – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie
7. Marcin Suchacki – Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie ( p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych )
8. Elżbieta Piech – Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie ( pedagog szkolny ),
9. Beata Gregorczyk – Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie ( pedagog szkolny ),
10. Renata Palus – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie ( pedagog szkolny ),
11. Maria Bała – Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie ( nauczyciel ),
12. Jolanta Wróblewska – Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie ( pedagog szkolny ),
13. Urszula Gawron – Szkoła Podstawowa w Bebelnie ( nauczyciel ),
14. Emilia Zawada – Szkoła Podstawowa w Czarncy ( nauczyciel ),
15. Jan Krupa – NZOZ Przychodnia Rodzinna „Zdrowie”,
16. Jarosław Olszewski ZPLA Caritas Diecezji Kieleckiej Poradnia Lekarza POZ ( Kierownik Stacji Opieki Caritas we Włoszczowie ),
17. Ewa Fatyga – Kurator Sądu Rejonowego we Włoszczowie ( kurator specjalista ).

Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
W Gminie Włoszczowa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie funkcjonuje od 19 kwietnia 2011 roku, obecnie na podstawie uchwały nr IV/28/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Uchwały Nr IX/73/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia
18 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze do pracy w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie. W Gminie Włoszczowa w każdej sytuacji, kiedy zostaje wszczęta procedura Niebieskiej Karty, pracę z rodziną prowadzą członkowie grupy roboczej, są to pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, pedagodzy, a także kuratorzy, przedstawiciele ochrony zdrowia, którzy pomagają członkom rodziny w zatrzymaniu przemocy oraz udzieleniu właściwej pomocy. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jego negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Włoszczowa na lata 2017-2021.
Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy i ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.
Przy wdrażaniu i realizacji programu uczestniczą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie, pracownicy Placówek Oświatowych i Edukacyjnych, pracownicy Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Kuratorzy Sądu Rejonowego we Włoszczowie.

ops_przemoc_plakat

Załączniki