Jesteś tutaj:

Autor: admin

Nie będzie kryterium dochodowego przy „500 plus” – prezydent podpisał ustawę

Prawo do świadczenia „500 plus” będą miały wszystkie dzieci do 18 lat bez kryterium dochodowego – zakłada to ustawa, którą podpisał prezydent.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat).

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

Będzie wyrównanie

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie.

Więcej informacji można przeczytać pod adresem https://rodzina500plus.gov.pl/ oraz  https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin na okres 2018/2019

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) do stosowania także na okres 2018/2019

Koniec karnawału 2019. W najbliższą środę już Popielec. A w Środowiskowym Domu Pomocy wszystkie ręce robią ozdoby Wielkanocne

Karnawał, mięsopusty, zapusty czy ostatki – to doskonały moment na dobrą zabawę w gronie najbliższych. To już ostatni weekend, kiedy można sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Słowo karnawał pochodzi od włoskiego carnevale – „mięso żegnaj”. Pożegnanie z mięsem wiąże się z przygotowaniami do Wielkiego Postu i oczekiwaniem na Wielkanoc. Cały karnawał trwa do Środy Popielcowej, która w Kościele katolickim jest świętem ruchomym. Obchodzi się ją 46 dni przed Wielkanocą. W tym roku Środa Popielcowa wypada 6 marca. Dni biegną niestety szybko, o czym wiedzą podopieczni włoszczowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy dzielnie pracują nad ozdobami Wielkanocnymi. Sami zobaczcie.

Więcej „Koniec karnawału 2019. W najbliższą środę już Popielec. A w Środowiskowym Domu Pomocy wszystkie ręce robią ozdoby Wielkanocne”

Nowe progi kryteriów dochodowych oraz waloryzacja kwot świadczeń z pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przedmiotowe rozporządzenie zmieniło kryteria dochodowe jak również kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Tym samym z dniem 1 października 2018 r. wynoszą one:
– kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej z
dotychczasowego 634 zł na 701 zł ;
– dla osoby w rodzinie z dotychczasowego 514 zł na 528 zł;

Zmianie uległa również wysokość maksymalnego przysługującego zasiłku stałego – z dotychczasowego 604 zł na 645 zł oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego z 208 zł na 308 zł .

Informacja o wyborze wykonawcy na świadczenie usługi stałej obsługi prawnej dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury wyboru przedstawionych ofert na świadczenie usługi: stałej obsługi prawnej dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie wybrano:

Kancelarię Radcy Prawnego
Zbigniewa Witczyka
ul. Konopnickiej 41
29-100 Włoszczowa

Z uwagi na oferowaną cenę oraz posiadane wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usługi prawnej dla instytucji pomocy społecznej wybrano ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Zbigniewa Witczyka, ul. Konopnickiej 41, 29-100 Włoszczowa. Z wyłonioną Kancelarią zostanie podpisana umowa o świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ops_przemoc_plakatZespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany przez Burmistrza Gminy Włoszczowa. W/w Zespół tworzą przedstawiciele instytucji określonych w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, oraz kurator sądowy. Obecnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujący przedstawiciele instytucji:
1. Renata Literacka – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( pracownik socjalny) pełniąca funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2. Agnieszka Bomba – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( pracownik socjalny ) pełniąca funkcję Sekretarza w Zespole Interdyscyplinarnym Gminy Włoszczowa
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Katarzyna Misztela – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( terapeuta zajęciowy ŚDS)
4. Anna Malinowska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie,
5. Monika Starczewska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6. Zdzisław Jurek – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie
7. Marcin Suchacki – Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie ( p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych )
8. Elżbieta Piech – Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie ( pedagog szkolny ),
9. Beata Gregorczyk – Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie ( pedagog szkolny ),
10. Renata Palus – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie ( pedagog szkolny ),
11. Maria Bała – Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie ( nauczyciel ),
12. Jolanta Wróblewska – Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie ( pedagog szkolny ),
13. Urszula Gawron – Szkoła Podstawowa w Bebelnie ( nauczyciel ),
14. Emilia Zawada – Szkoła Podstawowa w Czarncy ( nauczyciel ),
15. Jan Krupa – NZOZ Przychodnia Rodzinna „Zdrowie”,
16. Jarosław Olszewski ZPLA Caritas Diecezji Kieleckiej Poradnia Lekarza POZ ( Kierownik Stacji Opieki Caritas we Włoszczowie ),
17. Ewa Fatyga – Kurator Sądu Rejonowego we Włoszczowie ( kurator specjalista ).

Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
W Gminie Włoszczowa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie funkcjonuje od 19 kwietnia 2011 roku, obecnie na podstawie uchwały nr IV/28/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Uchwały Nr IX/73/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia
18 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze do pracy w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie. W Gminie Włoszczowa w każdej sytuacji, kiedy zostaje wszczęta procedura Niebieskiej Karty, pracę z rodziną prowadzą członkowie grupy roboczej, są to pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, pedagodzy, a także kuratorzy, przedstawiciele ochrony zdrowia, którzy pomagają członkom rodziny w zatrzymaniu przemocy oraz udzieleniu właściwej pomocy. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jego negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Włoszczowa na lata 2017-2021.
Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy i ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.
Przy wdrażaniu i realizacji programu uczestniczą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie, pracownicy Placówek Oświatowych i Edukacyjnych, pracownicy Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Kuratorzy Sądu Rejonowego we Włoszczowie.

ops_przemoc_plakat

Załączniki

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi stałej obsługi prawnej.

Działając na postawie § 8 Regulaminu Udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej powoływany jako regulamin) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi: stałej obsługi prawnej.

Więcej „INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA”

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzą Dyrektor i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2019
życzą
Dyrektor i pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie

Załączniki

Do góry

Skip to content