Aktualności

Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, że od 1 października 2020r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).
Zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie po uprzednim złożeniu wniosku. Druk wniosku można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. nr 7 lub pobrać poniżej:

 

Prezentacja prac z konkursu plastycznego „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!”

W związku z realizowaną Kampanią Społeczną „Nie tkwij w niemocy, staw czoło przemocy” oraz ogłoszonym konkursem plastycznym „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!” do naszego Ośrodka wpłynęły 72 prace konkursowe, wykonane przez dzieci ze szkół podstawowych z Gminy Włoszczowa. Prace wywarły na nas bardzo duże wrażenie, każda z nich jest wyjątkowa, posiada adekwatny przekaz, że przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem pożądanym i przyczynia się do krzywdy każdego z jej członków. Zadziwia nas także oryginalność, pomysłowość i wysoki poziom kreatywności uczniów. Przed nami trudne zadanie wyłonienia zwycięzców.
Wkrótce nastąpi ogłoszenie wyników konkursu oraz nagrodzenie zwycięzców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Poniżej prezentacja nadesłanych prac wg kategorii wiekowych.

 

 

 

Komunikat dla seniorów 70 +

Informacja o systemie pomocy dla seniorów w wieku 70 lat i więcej podczas epidemii.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przygotowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej PROGRAM ,,WSPIERAJ SENIORA’’ na rok 2020 r., w którym uruchomiono Ogólnopolską Infolinię, mającą na celu udzielania wsparcia dla osób w wieku 70 lat i w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb:

– zrobienie i dostarczenie zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieny osobistej,

– realizacja recepty,

bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie apeluje do samotnych seniorów w wieku 70 lat i sąsiadów o zgłaszanie takich osób na poniższy numer, a prośba o pomoc będzie przekierowana do właściwego Ośrodka Pomocy.

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA 

22 505-11-11

Załączniki

Ogłoszenie – Bank Żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje,  że do dnia 30.10.2020r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020.
Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

– 1.402,00 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.056,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc  wrzesień 2020r.  Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu  wydawania żywności. Liczba osób, mogących  skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Konkurs plastyczny pod nazwą „ NIE WYBUCHAJ, KOCHAJ, SŁUCHAJ – STOP PRZEMOCY!

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Włoszczowa na lata 2017–2021 oraz w związku
z Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy obchodzonym 2 października, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs plastyczny dotyczący interpretacji hasła „NIE WYBUCHAJ, KOCHAJ, SŁUCHAJ – STOP PRZEMOCY!”

Działanie objęte jest patronatem Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza Dziubek.

Konkurs skierowany jest dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych ( I kategoria ) i klas IV – VIII szkół podstawowych ( II kategoria ) z terenu Gminy Włoszczowa.

Konkurs ma na celu:

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy.

2. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem przemocy.

3. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji, wynikających z występowania przemocy.

Zachęcamy dzieci z terenu Gminy Włoszczowa do wzięcia udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Prace należy składać u wychowawców szkolnych lub w siedzibie OPS Włoszczowa
do 30 października 2020r. Szczegóły u pracownika socjalnego pod numerem telefonu 41 3943261.

Ważna informacja – bezpośrednia obsługa interesantów

W związku z zarządzeniem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie Nr OPS.KP.21.17.2020 informujemy, że w okresie do dnia 30 października 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie składania wniosków na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz na świadczenie „Dobry Start” odbywać się będzie na parterze w pok. nr 7a.

Wnioski można składać również:

 • Za pomocą platformy Emp@tia,
 • Za pomocą systemów bankowych oraz
 • Za pomocą platformy Epuap (wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Uwaga: forma elektroniczna nie oznacza możliwości przesłania wniosku poprzez e-mail.

W trakcie wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje ograniczenie interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu (nie może być więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi-nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim o:

 • zasłanianiu ust i nosa,
 • przychodzeniu do OPS bez osób towarzyszących,
 • zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do budynku,
 • powstrzymaniu się od wizyty jeśli występują objawy tj. gorączka, kaszel, przeziębienie.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy

Wnioski na nowy okres świadczeniowy

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych informuje, że od dnia 03-08-2020r. w godzinach
7:30-17:00 przyjmowane będą wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 oraz wnioski
o świadczenie „Dobry start”.

Więcej „Wnioski na nowy okres świadczeniowy”

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Klubu Senior+

2020-08-03 – Dodano: Informacja o wynikach naboru

2020-07-30 – Dodano: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko urzędnicze – Kierownik Klubu Senior+
w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ukończonych studiów: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,
 5. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia
  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 6. udokumentowany minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku, w warunkach pracy określonych w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia o naborze,
 8. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe uzyskane w rezultacie zatrudnienia na podobnym stanowisku,
 2. znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
 3. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015 – 2020,
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 7. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 8. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 9. ustawa z dnia 27 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 10. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 11. umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych,
 12. posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubach Senior+,
 13. znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 14. kreatywność,  umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, cierpliwość, zdolność   do   pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.

Więcej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Klubu Senior+”

Do góry

Skip to content