Środowiskowy Dom Samopomocy

Dane teleadresowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
os. Broniewskiego 7a
29-100 Włoszczowa
telefon 41 39 42 337
sds@ops-wloszczowa.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie przeznaczony jest dla 25 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. Zapewnia oparcie społeczne dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od godziny 7.00 do 15.30.

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
Wniosek o skierowanie do domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając:
1. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
2. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
3. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
Ponadto, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej pracownik socjalny przeprowadza w miejscu zamieszkania rodzinny wywiad środowiskowy.
Decyzję w sprawie przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Odpłatność
Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego ( od 2015 roku kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00 zł; dla osoby w rodzinie 514,00 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie mieści się w budynku parterowym, bez barier architektonicznych o powierzchni ponad 400m2. Składa się z kilku przestronnych pomieszczeń: sali relaksacyjnej, sali gimnastycznej, holu, pracowni komputerowej, kuchni, jadalni, zmywalni, gabinetu psychologa/psychiatry, szatni, oddzielnych toalet dla kobiet i mężczyzn, łazienki.
Każdy uczestnik w trakcie zajęć ma zapewniony gorący posiłek.

Czekamy na nowych uczestników, zapewniamy ciekawe zajęcia. Przyjdź, zobacz. Czekamy na Ciebie.