Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2018-2022

Przewodniczący Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2018-2022 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2018-2022”.
Zakres konsultacji społecznych obejmuje zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.


Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 12.10.2017 r. do dnia 03.11.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: e.jaskolska@ops-wloszczowa.pl wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”
b) drogą korespondencyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”
c) bezpośrednio do pokoju nr 13 w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, w godzinach pracy Ośrodka.
2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa w pokoju nr 1 w godzinach pracy Ośrodka.
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Zespół do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2018-2022 powołany Zarządzeniem Nr 0050.19.17 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 marca 2017r.