Jesteś tutaj:

Autor: admin

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1)  3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokumenty można składać także elektronicznie  przez system ePUAP ( konieczne jest opatrzenie  wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

Wnioski można także pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Partyzantów 14 , Włoszczowa) – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

W załączeniu do pobrania wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek węglowy

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku węglowego zajmuje się  Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokumenty można składać także elektronicznie  przez system ePUAP.

Do pobrania wniosek o wypłatę dodatku węglowego: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Wnioski można także pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (ul.  Partyzantów 14 , Włoszczowa) – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji pod linkiem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025, Edycja 2022

 

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025, Edycja 2022

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ we Włoszczowie.

Wysokość otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa – 42 768 zł

Całkowita wartość  – 105 600 zł

Celem strategicznym Programu Wieloletniego Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. Wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Głównym celem działalności Klubu „Senior+” jest budowanie i utrzymywanie relacji społecznych, przełamywanie wykluczenia społecznego, samotności, pobudzanie aktywności seniorów w różnych sferach życia codziennego, zachęcanie do aktywnego, ciekawego i twórczego spędzania czasu wolnego, promowanie samopomocy, zainteresowanie kulturą i sztuką, zachęcanie do prac manualnych rozwijających i podtrzymujących sprawność ruchową, kreatywne myślenie, współpracę w grupie.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Włoszczowa. Obecnie Klub Senior+ we Włoszczowie dysponuje 22 miejscami.

Klub Senior+ jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

 

„Murem za rodziną”

„Murem za rodziną”

„Murem za rodziną” to kolejna kampania społeczna organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, która ma za zadanie promować wartości rodzinne. Kampania ta kierowana jest do rodzin z Gminy Włoszczowa. Celem kampanii jest poprawa relacji rodzinnych i wsparcie rodzin w przezwyciężeniu trudności opiekuńczo – wychowawczych.
W ramach działań zostanie przeprowadzone:

  • Poradnictwo rodzinne w formie treningu umiejętności wychowawczych.
  • Konsultacje psychologiczne.
  • Zabawa integracyjna rodzin.

Spotkania odbędą się w świetlicy przy ul. Partyzantów 3 we Włoszczowie. W celu zgłoszenia prosimy o kontakt pod numer tel. 41 3943261. Dla wszystkich rodzin przewidziane są nagrody, których sponsorem jest OSiR Włoszczowa. Zapraszamy!

Wypełnij ankietę! To tylko 2 minuty!

Miło nam poinformować, że powołany przez Burmistrza Gminy Zespół do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029 r. przystąpił do przygotowania strategii dla naszej Gminy. Prace koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą
o wypełnienie poniższej, elektronicznej ankiety dotyczącej problemów społecznych. Ankieta jest anonimowa a wyniki w formie zbiorczej posłużą do przygotowania diagnozy na potrzeby niniejszej Strategii. Państwa opinia jest niezmiernie cenna.

Ankieta:

https://frdl.org.pl/ankiety/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-gminy-wloszczowa

Asystent rodziny – Ustawa „Za życiem”

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do skorzystania z pomocy
i wsparcia asystenta rodziny.

Jego rola polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny koordynuje różnorodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego, umożliwiając przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitację społeczną i zawodową, a także ułatwiając dostęp do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej w  szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Asystent rodziny opracowuje wspólnie z rodziną katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz może występować w imieniu rodzin i na ich żądanie do instytucji na podstawie pisemnego upoważnienia.

Więcej „Asystent rodziny – Ustawa „Za życiem””

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE 168 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 280 000ZŁ

Gmina Włoszczowa w roku 2022 realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Więcej „Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

logotyp projektu - biało-czerwona flaga Polska, godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania programu: 78 336,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu: 78 336,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu: marzec 2022 r.

Więcej „„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022”

Załączniki

Do góry

Skip to content