Jesteś tutaj:

Autor: admin

Konkurs Ministra Cyfryzacji – rozliczenie dotacji celowej

Rozliczenie dotacji celowej uzyskanej przez Gminę Włoszczowa na realizację projektu pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”, wyłonionego w drodze konkursu Ministra Cyfryzacji, polegającego na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowej seniorów.

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania programu:

117 504,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu:

117 504,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu:

marzec 2023 r.

Więcej „„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023″

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie od 1 marca 2023r. będzie realizować resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania Programu dla Gminy Włoszczowa:

568 528,62 zł

Całkowita wartość realizacji Programu:

568 528,62 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

Więcej „„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023”

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE 168 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 280 000ZŁ

Gmina Włoszczowa w roku 2023 realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dzieciom i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Więcej „Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje,  że do dnia 31.01.2023r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021Plus.
Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

– 1.707,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.320,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc  poprzedzający złożenie oświadczenia.  Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu  wydawania żywności.

Liczba osób, mogących  skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Konkurs Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu placówek typu „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów

Wysokość przyznanej dotacji celowej  ze środków Ministra Cyfryzacji dla Gminy Włoszczowa  na realizację projektu pn. „Cyfrowe Kluby Seniora” – 14 000 zł

Projekt wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 2 września 2022 roku polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów – członków Klubu Senior+ we Włoszczowie poprzez zakup 4 nowych laptopów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji zostanie wykorzystany w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów. Przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu seniorów.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie – jednostka organizacyjna Gminy, która prowadzi Klubu Senior+ we Włoszczowie na os. Broniewskiego 7a.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie posiada LOGO!

Radosnym akcentem Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie zakończył kampanię społeczną pn. „Dorastajmy bez przemocy”, wręczając nagrodę zwycięzcy konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach kampanii. Konkurs polegał na przygotowaniu LOGO dla Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Autorem zwycięskiej pracy okazał się uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr I we Włoszczowie – OLEKSII KICHKO, który przybył do Włoszczowy w miesiącu marcu 2022 r. w związku
z konfliktem zbrojnym panującym na Ukrainie. Wybrane LOGO wyróżniało się pomysłowością oraz pozytywnym przekazem. Nagrodą dla autora pracy był BON na kwotę 500 zł do realizacji

w sklepie „Max Elektro Europlus” we Włoszczowie.

Gratulujemy!

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Włoszczowa dn. 15.12.2022r.

OPS.KP.262.1.54.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.11.2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2022r. komisja przeanalizowała złożoną ofertę na świadczenie w/w usług.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na BIP oraz stronie internetowej www. http://ops-wloszczowa.pl

Do dnia 14 grudnia 2022r. została złożona oferta przez Akademię Innowacji Społecznych Bieganów 74A na świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych, 96-316 Międzyborów, w formie:

a) schroniska dla osób bezdomnych, tj.

Miejsce świadczenia usługi: Schronisko dla osób bezdomnych ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków.

b) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, tj.

Miejsce świadczenia usługi: Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nizinach, Niziny 66A, 28-142 Tuczępy.

Wyżej wymieniona oferta spełnia wymogi formalne oraz była jedyną ofertą jaka wpłynęła do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Dodatek elektryczny

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. to okres, w którym składa się wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.
W gminie Włoszczowa wnioski o dodatki elektryczne będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie – tel. 41 3943266, parter – pokój nr 7.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną(ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła) i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy (tylko nowo uruchomione źródła ciepła).
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynosi:
– 1000,00 zł, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło mniej niż 5 MWh,
podwyższona kwota 1500,00 zł, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.
W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

– w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy (fotowoltaika),

osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw,
gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,

gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, tj. z tytułu używania peletu drzewnego, drewna kawałkowego, oleju oraz gazu skroplonego LPG.

Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Do góry

Skip to content