Jesteś tutaj:

Kategoria: Zespół Interdyscyplinarny

„Zatrzymajmy Przemoc w szkole!”

Zakończyła się kampania społeczna „Zatrzymajmy Przemoc w szkole!” zorganizowana przez pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa i Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie we współpracy
z Komendą Powiatową Policji we Włoszczowie.

W okresie od 17.04.2024r. do 23.04.2024r. przedstawiciele w/w instytucji udali się do szkół podstawowych na terenie gminy Włoszczowa i realizowali założenia w/w kampanii.

Celem kampanii było przybliżenie uczniom zjawiska przemocy rówieśniczej oraz jakie negatywne skutki ona niesie, gdy wykorzystane są środki komunikacji elektronicznej. Przeprowadzona została pogadanka na temat przemocy rówieśniczej
i przemocy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uczniowie obejrzeli film, który przedstawiał co może się stać, gdy rówieśnicy dokuczają swojej koleżance, rozpowszechniają w Internecie zdjęcia, które ośmieszają koleżankę. Podczas spotkań w szkołach prowadzone były warsztaty z uczniami. Przekazano informację dotyczącą tego jak reagować na przemoc, komu ją zgłosić oraz co grozi osobom, które stosują przemoc, nie tylko rówieśniczą.

Załączniki

Co to jest Zespół Interdyscyplinarny?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Członkami zespołu są przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych,
Policji,
oświaty,
ochrony zdrowia,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

W skład zespołu mogą też wchodzić przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, kuratorzy sądowi i prokuratorzy.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty).

Podstawowym celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

W dniu 14 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 0050.56.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa powołano Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą: 

  1. przedstawiciele jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: Renata Literacka, Agnieszka Bomba, Katarzyna Cholerzyńska

  2. przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Monika Starczewska

  3. przedstawiciel Policji: asp. szt. Piotr Fatyga

  4. przedstawiciel oświaty: Elżbieta Piech

  5. przedstawiciel ochrony zdrowia: Justyna Studzińska

  6. przedstawiciele organizacji pozarządowych: Anna Wojtczyk

  7. kurator sądowy: Ewa Fatyga

Więcej „Co to jest Zespół Interdyscyplinarny?”

Załączniki

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Jeśli we własnym domu zostałaś uderzona lub pobita, byłaś poniżana, ktoś ograniczał Twoje prawa, zmuszał Cię do robienia czegoś, na co nie miałaś ochoty, nie dbał o Twoje podstawowe potrzeby, czujesz się zagrożona i zastraszona – jest to przemoc domowa która nie może dłużej trwać.

Przemoc domowa = każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, które narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie.

Przemoc to także ZANIEDBYWANIE I NIEZASPOKAJANIE podstawowych potrzeb członka rodziny które prowadzi do jego cierpienia.

Formy przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna, – mogą się przenikać, ale każda może też występować osobno

Ofiarami przemocy domowej najczęściej padają kobiety, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, ale bywają nimi także mężczyźni

PRZEMOC DOMOWA

TO PRZESTĘPSTWO

KAŻDY MA PRAWO DO BEZPIECZNEGO ŻYCIA

BEZ PRZEMOCY !

Co należy wiedzieć o przemocy domowej:

– na skutek przemocy cierpi cała rodzina

– to nieprawda, że zły mąż może być dobrym ojcem;

– przemoc domowa to działanie zamierzone i świadome: nic go nie usprawiedliwia;

– przemoc domowa na pewno nie skończy się sam, to od Ciebie zależy, czy zostanie przerwana.

PAMIĘTAJ ! PRAWO CHRONI CIEBIE I TWOJĄ RODZINĘ!

Artykuł 207 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2 Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3 Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Załączniki

KONKURS na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa.

Informujemy, że został wydłużony termin składania prac na KONKURS na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa do dnia 9 GRUDNIA 2022 r.

Przypominamy, że prace można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie lub u psychologa, pedagoga szkolnego.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ops_przemoc_plakat

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany przez Burmistrza Gminy Włoszczowa. W/w Zespół tworzą przedstawiciele instytucji określonych w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, oraz kurator sądowy.
Obecnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujący przedstawiciele instytucji:
1. Renata Literacka – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( pracownik socjalny) pełniąca funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2. Renata Grzybek – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( pracownik socjalny ) pełniąca funkcję Sekretarza w Zespole Interdyscyplinarnym Gminy Włoszczowa
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Agnieszka Dąbrowska – Stępień – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( pracownik socjalny)
4. Anna Malinowska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie,
5. Monika Starczewska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6. Zdzisław Jurek – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie
7. Marcin Suchacki – Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie ( Kierownik Rewiru Dzielnicowych )
8. Elżbieta Piech – Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie (nauczyciel),
9. Beata Gregorczyk – Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie ( pedagog szkolny ),
10. Renata Palus – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie ( pedagog szkolny ),
11. Jolanta Wróblewska – Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie ( nauczyciel),
12. Elżbieta Dyksińska – Szkoła Podstawowa w Bebelnie ( nauczyciel ),
13.   Iwona Świetlik – Szkoła Podstawowa w Czarncy ( nauczyciel ),
14.   Ewa Nieśpielak – NZOZ Przychodnia Rodzinna „NOVOMED” (pielęgniarka środowiskowa)
15.  Justyna Studzińska – Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie (położna środowiskowa)
16. Ewa Fatyga – Kurator Sądu Rejonowego we Włoszczowie ( kurator specjalista ).

Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
W Gminie Włoszczowa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie funkcjonuje od 19 kwietnia 2011 roku, obecnie na podstawie uchwały nr IV/28/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Uchwały Nr IX/73/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia
18 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze do pracy w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie. W Gminie Włoszczowa w każdej sytuacji, kiedy zostaje wszczęta procedura Niebieskiej Karty, pracę z rodziną prowadzą członkowie grupy roboczej, są to pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, pedagodzy, a także kuratorzy, przedstawiciele ochrony zdrowia, którzy pomagają członkom rodziny w zatrzymaniu przemocy oraz udzieleniu właściwej pomocy. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jego negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Włoszczowa na lata 2017-2021.
Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy i ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.
Przy wdrażaniu i realizacji programu uczestniczą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie, pracownicy Placówek Oświatowych i Edukacyjnych, pracownicy Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Kuratorzy Sądu Rejonowego we Włoszczowie.

ops_przemoc_plakat

Załączniki

Do góry

Skip to content