Aktualności

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Gmina Włoszczowa / Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Moduł I – wspierający gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 80% wartości całego zadania

w kwocie : 62 049,00 zł

Celem Modułu I Programu jest dofinansowanie gmin w zakresie organizacji usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Włoszczowa, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa, mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługi sąsiedzkie świadczone będą przez osobę blisko mieszkającą w zakresie obejmującym pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, niewymagającą specjalistycznego przygotowania oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Więcej informacji znajduje się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Program „OPIEKA 75+”

Gmina Włoszczowa/ Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w wysokości do 60% wartości całego zadania w kwocie: 54 578, 00 zł

Program „Opieka 75+” zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, które będą świadczone osobom w wieku 75 lat i więcej.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej.

Środki finansowe z Programu „Opieka 75+” na rok 2024 będą przeznaczone na dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych oraz osób, które będą wymagały zwiększenia liczby godzin tych usług z terenu gminy Włoszczowa.

Więcej informacji znajduje się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025, Edycja 2024

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ we Włoszczowie.

Wysokość otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa – 45 408

Całkowita wartość  – 105 600 zł

Celem strategicznym Programu Wieloletniego Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. Wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Głównym celem działalności Klubu „Senior+” jest budowanie i utrzymywanie relacji społecznych, przełamywanie wykluczenia społecznego, samotności, pobudzanie aktywności seniorów w różnych sferach życia codziennego, zachęcanie do aktywnego, ciekawego i twórczego spędzania czasu wolnego, promowanie samopomocy, zainteresowanie kulturą i sztuką, zachęcanie do prac manualnych rozwijających i podtrzymujących sprawność ruchową, kreatywne myślenie, współpracę w grupie.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Włoszczowa. Obecnie Klub Senior+ we Włoszczowie dysponuje 22 miejscami.

Klub Senior+ jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

Ruszył Program Opieka Wytchnieniowa

W  dniu 18 marca w Urzędzie Gminy zostały podpisane umowy zlecenie z opiekunami w ramach realizacji rządowego Programu Opieka Wytchnieniowa -edycja 2024. To już trzeci rok z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje to zadanie. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Gmina Włoszczowa wnioskowała o większe środki jednakże na ten rok otrzymaliśmy kwotę 137 038,02 zł.

Wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania będzie objętych 17 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program „Opieka wytchnieniowa”  kierowany jest do członków rodzin i opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z takim orzeczeniem. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Co ważne, uczestnik programu ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi opieki wytchnieniowej. Za realizację usługi uczestnik nie ponosi odpłatności.

Załączniki

Co to jest Zespół Interdyscyplinarny?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Członkami zespołu są przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych,
Policji,
oświaty,
ochrony zdrowia,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

W skład zespołu mogą też wchodzić przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, kuratorzy sądowi i prokuratorzy.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty).

Podstawowym celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

W dniu 14 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 0050.56.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa powołano Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą: 

 1. przedstawiciele jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: Renata Literacka, Agnieszka Bomba, Katarzyna Cholerzyńska

 2. przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Monika Starczewska

 3. przedstawiciel Policji: asp. szt. Piotr Fatyga

 4. przedstawiciel oświaty: Elżbieta Piech

 5. przedstawiciel ochrony zdrowia: Justyna Studzińska

 6. przedstawiciele organizacji pozarządowych: Anna Wojtczyk

 7. kurator sądowy: Ewa Fatyga

Więcej „Co to jest Zespół Interdyscyplinarny?”

Załączniki

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Jeśli we własnym domu zostałaś uderzona lub pobita, byłaś poniżana, ktoś ograniczał Twoje prawa, zmuszał Cię do robienia czegoś, na co nie miałaś ochoty, nie dbał o Twoje podstawowe potrzeby, czujesz się zagrożona i zastraszona – jest to przemoc domowa która nie może dłużej trwać.

Przemoc domowa = każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, które narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie.

Przemoc to także ZANIEDBYWANIE I NIEZASPOKAJANIE podstawowych potrzeb członka rodziny które prowadzi do jego cierpienia.

Formy przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna, – mogą się przenikać, ale każda może też występować osobno

Ofiarami przemocy domowej najczęściej padają kobiety, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, ale bywają nimi także mężczyźni

PRZEMOC DOMOWA

TO PRZESTĘPSTWO

KAŻDY MA PRAWO DO BEZPIECZNEGO ŻYCIA

BEZ PRZEMOCY !

Co należy wiedzieć o przemocy domowej:

– na skutek przemocy cierpi cała rodzina

– to nieprawda, że zły mąż może być dobrym ojcem;

– przemoc domowa to działanie zamierzone i świadome: nic go nie usprawiedliwia;

– przemoc domowa na pewno nie skończy się sam, to od Ciebie zależy, czy zostanie przerwana.

PAMIĘTAJ ! PRAWO CHRONI CIEBIE I TWOJĄ RODZINĘ!

Artykuł 207 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2 Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3 Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Załączniki

Karta Dużej Rodziny 2024

Od 1 marca 2024 r., koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynoszą:

 • 24 za wniosek dla nowej rodziny, niezależnie, czy to rodzina, w której Karty przysługują także dzieciom, czy też wniosek wyłącznie dla rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
 • W przypadku gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 7 za przyznanie Karty, a koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu Karty oraz wydanie karty tradycyjnej – w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna wynosi 5 zł.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2023r. 15, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi
10 zł.

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie od 1 marca 2024r. będzie realizować resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania Programu dla Gminy Włoszczowa:

661 812,72 zł

Całkowita wartość realizacji Programu:

661 812,72 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

Więcej „„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024”

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE 174 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 290 000 ZŁ

Gmina Włoszczowa w roku 2024 realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej,

 • pozostałym osobom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 174 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Włoszczowa to kwota 116 000 zł. Więcej „Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”

Dodatek osłonowy 2024 r. – rozpoczęcie naboru wniosków

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnienie  wsparcia finansowego osobom o niskich dochodach, a także uchronienie ich przed ubóstwem energetycznym. W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Gospodarstwo domowe tworzą:

Więcej „Dodatek osłonowy 2024 r. – rozpoczęcie naboru wniosków”

Do góry

Skip to content