Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2019

Informacja o wyborze wykonawcy na świadczenie usługi stałej obsługi prawnej dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury wyboru przedstawionych ofert na świadczenie usługi: stałej obsługi prawnej dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie wybrano:

Kancelarię Radcy Prawnego
Zbigniewa Witczyka
ul. Konopnickiej 41
29-100 Włoszczowa

Z uwagi na oferowaną cenę oraz posiadane wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usługi prawnej dla instytucji pomocy społecznej wybrano ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Zbigniewa Witczyka, ul. Konopnickiej 41, 29-100 Włoszczowa. Z wyłonioną Kancelarią zostanie podpisana umowa o świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ops_przemoc_plakat

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany przez Burmistrza Gminy Włoszczowa. W/w Zespół tworzą przedstawiciele instytucji określonych w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, oraz kurator sądowy.
Obecnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujący przedstawiciele instytucji:
1. Renata Literacka – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( pracownik socjalny) pełniąca funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2. Renata Grzybek – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( pracownik socjalny ) pełniąca funkcję Sekretarza w Zespole Interdyscyplinarnym Gminy Włoszczowa
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Agnieszka Dąbrowska – Stępień – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( pracownik socjalny)
4. Anna Malinowska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie,
5. Monika Starczewska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6. Zdzisław Jurek – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we Włoszczowie
7. Marcin Suchacki – Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie ( Kierownik Rewiru Dzielnicowych )
8. Elżbieta Piech – Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie (nauczyciel),
9. Beata Gregorczyk – Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie ( pedagog szkolny ),
10. Renata Palus – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie ( pedagog szkolny ),
11. Jolanta Wróblewska – Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie ( nauczyciel),
12. Elżbieta Dyksińska – Szkoła Podstawowa w Bebelnie ( nauczyciel ),
13.   Iwona Świetlik – Szkoła Podstawowa w Czarncy ( nauczyciel ),
14.   Ewa Nieśpielak – NZOZ Przychodnia Rodzinna „NOVOMED” (pielęgniarka środowiskowa)
15.  Justyna Studzińska – Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie (położna środowiskowa)
16. Ewa Fatyga – Kurator Sądu Rejonowego we Włoszczowie ( kurator specjalista ).

Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
W Gminie Włoszczowa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie funkcjonuje od 19 kwietnia 2011 roku, obecnie na podstawie uchwały nr IV/28/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Uchwały Nr IX/73/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia
18 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze do pracy w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie. W Gminie Włoszczowa w każdej sytuacji, kiedy zostaje wszczęta procedura Niebieskiej Karty, pracę z rodziną prowadzą członkowie grupy roboczej, są to pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, pedagodzy, a także kuratorzy, przedstawiciele ochrony zdrowia, którzy pomagają członkom rodziny w zatrzymaniu przemocy oraz udzieleniu właściwej pomocy. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jego negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Włoszczowa na lata 2017-2021.
Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy i ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.
Przy wdrażaniu i realizacji programu uczestniczą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie, pracownicy Placówek Oświatowych i Edukacyjnych, pracownicy Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Kuratorzy Sądu Rejonowego we Włoszczowie.

ops_przemoc_plakat

Załączniki

Do góry

Skip to content