Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ops-wloszczowa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych.

Brak narzędzi do tworzenia filmów z napisami.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Sajdak, e-mail: ryszard.sajdak@ops-wloszczowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413943261 w. 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej:
Marta Grabiec
e-mail: grabiecm@ops-wloszczowa.pl
telefon: 41 39 43 261 w. 23

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 225517700.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą schody. Po obu stronach poręcze. Przy schodach, na wysokości dostępnej dla osoby z dysfunkcją ruchu zamontowany jest dzwonek w celu przywołania pracownika. Istnieje możliwość zamontowania schodołazu w celu przemieszczenia osoby na wózku do środka budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do ośrodka.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz na parkingu od strony ul. Partyzantów wyznaczono także jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.