Nabór na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:

KURATORA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia Sądu.

Uwaga:

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się  z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Zadania:

  • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
  • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
  • reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

II. Wynagrodzenie.

Na żądanie kuratora Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa się ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

III. Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych). Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji kuratora. Osoba taka nie może być karana. Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

IV. Wymagane dokumenty.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora proszone są o złożenie: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora zgodnie z załączonym wzorem w siedzibie Ośrodka, drogą mailową sekretariat@ops-wloszczowa.pl lub przesłanie dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa z dopiskiem: „Kandydat na kuratora”.

Rekrutacja ma charakter ciągły. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa wstępna.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

/-/ Marta Grabiec

Załączniki