Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie planuje przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Wsparcie realizowane ma być poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Osoby zainteresowane ww. formą wsparcia prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włoszczowie do dnia 13 listopada 2023 r. osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 41 39 44 009 / 41 39 43 261 w godz. od 7:30 do 15:30.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu wsparcie w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024