Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. 

W ramach Programu będą realizowane następujące operacje:

Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących

Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji

Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne

Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu

Konkurs na wybór organizacji partnerskich uczestniczących w Programie ruszy w 2023 roku.

Od dnia 11 października 2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie będzie kwalifikował osoby do Programu 2023 i wydawał skierowania osobą uprawnionym do otrzymania wyżej wymienionej pomocy. Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności.

Więcej informacji o Programie na poniżej wskazanej stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027.