Zapytanie ofertowe – obsługa prawna

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi: stałej obsługi prawnej.

1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego
we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej przez Zamawiającego działalności.
Przez obsługę prawną strony rozumieją doradztwo i zastępstwo w obrocie prawnym,
a w szczególności przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów zawieranych przez Zamawiającego, przygotowywanie opinii prawnych, przygotowywanie decyzji w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego, regulaminów, zarządzeń i innych aktów normatywnych, pomoc w zakresie przedsądowej, sądowej oraz egzekucyjnej windykacji należności, zastępstwo prawne
w postępowaniach sądowych (cywilnych oraz karnych), arbitrażowych, administracyjnych, podatkowych, kontrolnych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto jeden raz w tygodniu,
w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej udzielanie pomocy prawnej podopiecznym OPS /po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu porad z pracownikiem socjalnym prowadzącym podopiecznego/.
Przedmiot zamówienia obejmuje również przejęcie przez Wykonawcę spraw w toku.
Wykonawca zapewni możliwość bieżącego kontaktu we wszystkie dni robocze w godz.
od 7:30 – 15:30 (telefonicznego, faksowego, pocztą elektroniczną lub osobistego), tak aby możliwe było przekazywanie korespondencji i zamówień na realizację terminowych czynności prawnych.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 16.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Miejsce wykonywania usługi:
a) Siedziba Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14; dyżury w godz. 9:00 – 13:00 jeden dzień w tygodniu, w dniu ustalonym
w umowie.
b) W każdym innym miejscu, które jest przeznaczone do realizacji konkretnych zadań.
5. Zaoferowana cena usługi musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Płatność za świadczone usługi następować będzie w cyklach miesięcznych, po wystawieniu faktury przez wykonawcę w terminie 14 dni. Fakturę wraz z oświadczeniem o liczbie przepracowanych godzin zegarowych należy dostarczyć do Zamawiającego do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczonej usługi.
6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
a) dokument potwierdzający wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Izby Adwokackiej,
b) dokument potwierdzający co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej, z którego jednoznacznie wynika, że obsługa ta dotyczyła instytucji pomocy społecznej,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności
w zakresie przedmiotu zamówienia,
d) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu – Załącznik nr 1),
e) zaakceptowany projekt umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
f) zaakceptowany projekt umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)
7. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
8. Oferty należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 do dnia 14.01.2019r. do godziny 12:00 w kopertach z dopiskiem – „Oferta na świadczenie usług prawnych dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie” (decyduje data i godzina wpływu oferty do ośrodka) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2019r.
o godzinie 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14.
9. Kryterium wyboru stanowi cena oraz doświadczenie (jeśli cena oferty najkorzystniejszej nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia), gdzie:
I. oferta z najniższą ceną otrzymuje 8 pkt. pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X÷Y) × 8
gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty

II. doświadczenie będzie oceniane w ten sposób, że:
1) za świadczenie obsługi prawnej dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej:
a) 1 pkt jeżeli wynosi ono od 2 lat do 3,99 lat
b) 2 pkt jeżeli wynosi ono od 4 lat do 8 lat
c) 3 pkt jeżeli wynosi powyżej 8 lat

10. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy
w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o równych a zarazem najniższych cenach oraz równoważnym doświadczeniu Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
11. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Ewelina Jaworska, Iwona Kącka-Ożarowska, Iwona Majchrzak
12. tel. /41/3943261, e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

Szczegóły w załączeniu poniżej.

 

Załączniki