INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi stałej obsługi prawnej.

Działając na postawie § 8 Regulaminu Udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej powoływany jako regulamin) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi: stałej obsługi prawnej.

Uzasadnienie

W dniu 27.12.2018r. o godz. 14:00 odbyło się otwarcie ofert cenowych na świadczenie usługi: stałej obsługi prawnej. Swoje oferty złożyli:
1. Kancelaria Radcy Prawnego, Piotr Lampa, ul. Kosynierów 15B/3, 31-572 Kraków
2. Kancelaria Adwokacka, Adwokat Damian Herman, ul. Bodzentyńska 44A/6, 25-308 Kielce
3. Kancelaria Adwokacka, Tomasz Chmielewski, ul. Hierowskiego 2, 40-750 Katowice
4. Kancelaria Radcy Prawnego, Aleksandra Hojnowska-Orłowska, ul. Piotrkowska 2/5a, 25-510 Kielce
5. Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Witczyk, Konopnickiej 41, 29-100 Włoszczowa
Wymóg formalny w postaci udokumentowanego co najmniej dwuletniego doświadczenia
w świadczeniu obsługi prawnej dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej nie został spełniony przez:
1. Kancelaria Radcy Prawnego, Piotr Lampa, ul. Kosynierów 15B/3, 31-572 Kraków
2. Kancelaria Adwokacka, Adwokat Damian Herman, ul. Bodzentyńska 44A/6, 25-308 Kielce
3. Kancelaria Adwokacka, Tomasz Chmielewski, ul. Hierowskiego 2, 40-750 Katowice
4. Kancelaria Radcy Prawnego, Aleksandra Hojnowska-Orłowska, ul. Piotrkowska 2/5a, 25-510 Kielce
Oferta spełniająca wszystkie wymogi formalne została złożona przez Kancelarię Radcy Prawnego Zbigniewa Witczyka.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z § 8 regulaminu postępowanie unieważnia się jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu cena oferty spełniającej wymóg formalny przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 18.000,00 zł. Oferta złożona przez Kancelarię Radcy Prawnego Zbigniewa Witczyka przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Elżbieta Jaskólska