Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2024

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Gmina Włoszczowa / Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Moduł I – wspierający gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 80% wartości całego zadania

w kwocie : 62 049,00 zł

Celem Modułu I Programu jest dofinansowanie gmin w zakresie organizacji usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Włoszczowa, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa, mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługi sąsiedzkie świadczone będą przez osobę blisko mieszkającą w zakresie obejmującym pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, niewymagającą specjalistycznego przygotowania oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Więcej informacji znajduje się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Program „OPIEKA 75+”

Gmina Włoszczowa/ Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w wysokości do 60% wartości całego zadania w kwocie: 54 578, 00 zł

Program „Opieka 75+” zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, które będą świadczone osobom w wieku 75 lat i więcej.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej.

Środki finansowe z Programu „Opieka 75+” na rok 2024 będą przeznaczone na dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych oraz osób, które będą wymagały zwiększenia liczby godzin tych usług z terenu gminy Włoszczowa.

Więcej informacji znajduje się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025, Edycja 2024

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ we Włoszczowie.

Wysokość otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa – 45 408

Całkowita wartość  – 105 600 zł

Celem strategicznym Programu Wieloletniego Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. Wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Głównym celem działalności Klubu „Senior+” jest budowanie i utrzymywanie relacji społecznych, przełamywanie wykluczenia społecznego, samotności, pobudzanie aktywności seniorów w różnych sferach życia codziennego, zachęcanie do aktywnego, ciekawego i twórczego spędzania czasu wolnego, promowanie samopomocy, zainteresowanie kulturą i sztuką, zachęcanie do prac manualnych rozwijających i podtrzymujących sprawność ruchową, kreatywne myślenie, współpracę w grupie.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Włoszczowa. Obecnie Klub Senior+ we Włoszczowie dysponuje 22 miejscami.

Klub Senior+ jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

Do góry

Skip to content