Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci

2020-03-02 – Dodano: Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

 

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej  we Włoszczowie   prosi   o  złożenie  oferty  na   świadczenie  usług   w zakresie  i na warunkach  opisanych  poniżej :

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Świadczenie . specjalistycznych usług   opiekuńczych  dla  dzieci w zakresie  : .

1) terapii logopedycznej,

2) terapii pedagogicznej (oligofrenopedagog),

3) zajęć integracji sensorycznej,

4) terapii psychologicznej.

 1. Wykonawca będzie świadczył usługi w liczbie  godzin odpowiedniej do potrzeb Zamawiającego  przy  szacowanej  liczbie   15 godzin   w miesiącu  kalendarzowym.
 2. Wykonawca będzie świadczył usługi na rzecz dzieci , którym przyznano   pomoc  w formie specjalistycznych  usług opiekuńczych   w formie decyzji.
 3. Wykonawca będzie świadczył usługi w  miejscu  zamieszkania  dziecka na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa.
 4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie rozliczane za okresy miesięczne kalendarzowe  i stanowić będzie iloczyn liczby  godzin świadczonych usług  i stawki za 1 godzinę  usług  z  oferty Wykonawcy .
 5. Szczegółowe warunki wykonywania  przedmiotu zamówienia   zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do  zapytania.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

02 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r

 

III.  Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Oferty mogą złożyć wykonawcy, którzy  :

1) dysponują osobami spełniającymi wymagania określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług   opiekuńczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598, z późn. zm.),   w tym   posiadać   kwalifikacje   do   wykonywania   zawodu   pedagoga   z   uprawnieniami terapii logopedycznej,   terapii pedagogicznej   i   integracji   sensorycznej   lub   kwalifikacje   do   wykonywania   zawodu psychologa.

2)  wyrażają zgodę   na zawarcie umowy  zgodnie z załączonym do zapytania  ofertowego wzorem.

 

 1. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

 

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym: pocztą, faksem 41/3943261 lub poczta elektroniczną; sekretariat@ops-wloszczowa.pl

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 27 lutego 2020 r. do godz. 15:30.

3) Stawkę  wynagrodzenia za 1 godzinę  świadczonych usług należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

4)  Do oferty  należy  dołączyć :

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu oraz doświadczenie zawodowe.

 

 1. Opis kryteriów wybory wykonawcy:

Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie   prawo   do   swobodnego   wyboru   oferty   oraz   odstąpienia   od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

 

Jadwiga Czajor tel. 41/3943261

 

VIII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

3.Wzór umowy.

Załączniki