„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

logotyp projektu - biało-czerwona flaga Polska, godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie od 1 marca 2022r. będzie realizować resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

 

Wartość dofinansowania Programu dla Gminy Włoszczowa:

631 737 zł

 

Całkowita wartość realizacji Programu:

631 737 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym.

 

W ramach Programu realizowane są usługi asystenta polegające na udzieleniu pomocy osobie niepełnosprawnej w:

– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” umożliwi:

– poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych;

– udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz zapewnienia im pomocy adekwatnej do potrzeb;

– uczestnictwo osobom niepełnosprawnym w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

– zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W ramach Programu wsparciem usługi asystenckiej zostanie objętych łącznie 21 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Włoszczowa, w tym:

– 8 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 6 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym;
– 4 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym;
– 3 dzieci niepełnosprawnych w wieku do 16 r.ż.