„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania programu:

117 504,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu:

117 504,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu:

marzec 2023 r.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o którym mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Program ma zapewniać czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 12 osób.

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.