Dodatek osłonowy 2024 r. – rozpoczęcie naboru wniosków

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnienie  wsparcia finansowego osobom o niskich dochodach, a także uchronienie ich przed ubóstwem energetycznym. W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
  • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi:

  • 228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy można przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość świadczenia  stanowi wówczas różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Wniosek można złożyć  w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych pok. nr 7, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego)

Załącznik:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/59

wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego