Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE 174 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 290 000 ZŁ

Gmina Włoszczowa w roku 2024 realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej,

  • pozostałym osobom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 174 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Włoszczowa to kwota 116 000 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w roku 2023 r. wynosi 290 000 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia między innymi pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin kwoty 1 200 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

Pomoc jest przyznawana w formie:

  1. posiłku dla dzieci i uczniów realizowana jest w ramach sfinansowania jednego gorącego posiłku w szkole, przedszkolu lub żłobku, gdzie Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę z jednostkami oświatowymi;

  2. posiłku dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Pomoc w postaci sfinansowania jednego gorącego posiłku udzielana jest do 200% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin 1 200 zł na osobę w rodzinie);

  3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego;

  4. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 552 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1 200 zł w przypadku osób w rodzinie.