Zapytanie Ofertowe – Świadczenie usług tymczasowego schronienia na rok 2024 dla osób bezdomnych

2023-12-21 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Włoszczowa, 06.12.2023r.

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.42.2023.

 

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:

 

„ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH NA ROK 2024” w formie:

 1. schroniska dla osób bezdomnych,
 2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych -Zarządzenie Dyrektora OPS nr OPS.KP.021.3.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

 1. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 3943261

e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 2. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług tymczasowego schronienia na rok 2024 dla osób bezdomnych dla których ostatnim miejscem zameldowania jest teren gminy Włoszczowa w formie:

 1. schroniska dla osób bezdomnych,
 2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

 1. Zakres usług:
 2. Świadczenie usług w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych obejmuje zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, w tym:
 3. a) łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 4. b) zapewnienie całodziennego wyżywienia,
 5. c) umożliwienia wykonania czynności higienicznych, prania odzieży,
 6. d) środków czystości i higieny osobistej,
 7. e) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 8. f) pomocy w sprawach formalno-prawnych, takich jak wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenia stopnia niepełnosprawności, itp.
 9. g) dostępu do opieki medycznej, zapewnienie podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych,
 10. h) prowadzenie pracy socjalnej i zajęć aktywizacyjnych.

 

 1. Świadczenie usług w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi obejmuje zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w tym:
 2. a) własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 3. b) całodziennego wyżywienia,
 4. c) umożliwienia wykonania czynności higienicznych, prania odzieży,
 5. d) środków czystości i higieny osobistej,
 6. e) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 7. f) pomocy w sprawach formalno-prawnych, w tym wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenia stopnia niepełnosprawności, itp.- zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
 8. g) zapewnienia dostępu do opieki medycznej, zapewnienie podstawowych lekarstw, dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych,
 9. h) prowadzenie pracy socjalnej i zajęć aktywizacyjnych.

 

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Świadczenie usług obejmie okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

 1. schronisko dla osób bezdomnych
 2. schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
 2. Usługi będą świadczone na rzecz osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Włoszczowa. Planowana liczba bezdomnych kierowanych do korzystania z usług w okresie styczeń – grudzień 2024r.:
 3. w schroniskach dla osób bezdomnych – do 5 osób,
 4. w schroniskach z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych – do 3 osób.

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób bezdomnych kierowanych do korzystania z usług będzie zależna od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia. Wskazane wyżej planowane liczby osób bezdomnych, które będą kierowane stanowią wielkość maksymalną.

W przypadku, gdy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność korzystania z usług większej liczby osób bezdomnych od wielkości maksymalnej, Zamawiający zaproponuje   przystąpienie do rokowań w celu zmiany umowy.

 

 1. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku lub w schronisku z usługami opiekuńczymi odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie bądź osobę upoważnioną. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko usługobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

 

 1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896 ze zm.).

 

 1. Rozliczenie usług następować będzie za okresy miesięczne kalendarzowe w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, następującego po miesiącu świadczenia usług z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 20 grudnia.

 

 1. Podstawę rozliczenia za usługi stanowić będzie złożona przez Wykonawcę faktura/nota księgowa z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w miesiącu rozrachunkowym.

 

 

 1. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY:

Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:

 1. Prowadzą placówki wpisane przez Wojewodę Świętokrzyskiego do rejestru miejsc w których Gmina Włoszczowa udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 2. Zapewnią personel zgodnie z wymogami, określonymi w art. 48a ust. 2g i 2h ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901ze zm.) odpowiednio do formy świadczonych usług.
 3. Zapewnią minimalny standard usług podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896 ze zm.) odpowiednio do formy świadczonych usług.
 4. Zapewnią minimalny standard obiektów, w których będą świadczone usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896 ze zm.) odpowiednio do formy świadczonych usług.
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Spełnienie warunków przez Wykonawcę Zamawiający ustali na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dokumentów złożonych przy ofercie.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
 2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie formy świadczenia usług.
 4. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
 5. a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania podmiotu w obrocie prawnym. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii.
 6. b) Kopie statutu lub innego dokumentu, z którego wynika organizacja podmiotu.
 7. c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 8. d) Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu w postępowaniu, jeżeli ofertę składa osoba nie wskazana w dokumentach rejestrowych jako upoważniona do reprezentacji Wykonawcy.
 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, drogą pocztową lub przesyłką kurierską z dopiskiem „Świadczenie usług tymczasowego schronienia” wyłącznie na formularzu pn. „Formularz ofertowy” będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 20.12.2023 roku do godziny 1530 (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie).
 10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. OCENA OFERT I STOSOWANE KRYTERIA.

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert odrębnie dla każdej formy usług schronienia.

2.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej formy usług schronienia.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej formy usług schronienia, Zamawiający stosować będzie kryterium najniższej ceny.

4.W przypadku, gdy kilka ofert będzie zawierało taką samą najniższą cenę, Zamawiający do wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nich zastosuje kryterium odległości miejsca świadczenia usług od siedziby Zmawiającego. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta                     z najniższą ceną, która świadczy usługi najbliżej siedziby Zamawiającego.

 1. Z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego.

 

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Kierownik Działu Świadczeń – Jadwiga Czajor  tel. 41 3943261

 

 1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
 4. Wzór umowy – załączniki nr 3 i 4.
 5. Klauzula informacyjna.

Załączniki