„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie od 1 marca 2024r. będzie realizować resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania Programu dla Gminy Włoszczowa:

661 812,72 zł

Całkowita wartość realizacji Programu:

661 812,72 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
    ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacjii edukacji, oraz

  • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. o stopniu znacznym lub

  2. o stopniu umiarkowanym lub

  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

W ramach Programu realizowane są usługi asystenta polegające na udzieleniu pomocy osobie z niepełnosprawnością w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

załatwianiu spraw urzędowych;

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” umożliwi:

poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych;

udzielenie wsparcia osobom z niepełnosprawnością oraz zapewnienia im pomocy adekwatnej do potrzeb;

uczestnictwo osobom z niepełnosprawnością w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W ramach Programu wsparciem usługi asystenckiej zostanie objętych łącznie 36 osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Włoszczowa, w tym:

10 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną;

19 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym;

4 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną;

3 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Załączniki