Program „OPIEKA 75+”

Gmina Włoszczowa/ Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w wysokości do 60% wartości całego zadania w kwocie: 54 578, 00 zł

Program „Opieka 75+” zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, które będą świadczone osobom w wieku 75 lat i więcej.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej.

Środki finansowe z Programu „Opieka 75+” na rok 2024 będą przeznaczone na dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych oraz osób, które będą wymagały zwiększenia liczby godzin tych usług z terenu gminy Włoszczowa.

Więcej informacji znajduje się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75

Załączniki