Przetarg nieograniczony – remont budynku (pokrycie dachowe i elewacja)

Załączniki

2019-09-09 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2019-08-29 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2019-08-20 – Dodano: Pismo w sprawie zmiany, Zmieniony załącznik nr 10, Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie,
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
NIP 656-18-11-058, REGON 290519036
Tel.+48 41-39- 43 – 261, fax.+48 41-39- 43 – 261

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”.
 2. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Postępowanie opatrzone zostało numerem KP.262.2.1.2019. W pismach kierowanych do Zamawiającego, zaleca się posługiwanie powyższym numerem.
 3. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację zamówienia w ramach
  dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku (pokrycia dachowego i elewacji) Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie. Adres inwestycji: Włoszczowa ul. Żeromskiego 7, działka numer 4457/4, obręb − 06 miasto Włoszczowa

 1. Zakres robót obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomocnicze:

 • wykonanie zabezpieczenia istniejącego obiektu,
 • wykonanie wygrodzenia i oznakowania placu budowy,
 • wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy,

b) roboty rozbiórkowe:

 • wykonanie demontażu rynien dachowych i rur spustowych z PCV,
 • wykonanie demontażu obróbek blacharskich kominów, ogniomurów, pasów podrynnowych,
 • wykonanie rozebrania istniejącego pokrycia dachowego z papy wraz z istniejącym ociepleniem stropodachu budynku,
 • wykonanie odbicia spękanych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na kominach, ogniomurach i gzymsach,
 • wykonanie rozbiórki uszkodzonych kominów wraz z czapami kominowymi,
 • wykonanie rozbiórki uszkodzonych ogniomurów oraz okapów połaci dachowych,
 • wykonanie demontażu świetlików dachowych,
 • wykonanie skucia nierówności podłoża betonowego po demontażu pokrycia dachowego z papy wraz z warstwą izolacji cieplnej,
 • wykonanie demontażu elementów zewnętrznych budynku: lamp oświetleniowych, przełączników, kamer, alarmu, przewodów itp.,
 • wykonanie rozbiórki opaski z kostki brukowej przewidzianej po przełożenia z uwagi na brak spadków poprzecznych,

c) roboty remontowe:

 • wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych na kominach, ogniomurach i gzymsach,
 • wykonanie podmurowania ogniomurów,
 • wykonanie podmurowania rozebranych kominów wraz z wykonaniem czap kominowych, oraz z wykończeniem zewnętrznych powierzchni pionowych ścian kominów oraz montażem kratek wentylacyjnych,
 • wykonanie montażu nowych świetlików dachowych wraz z ich obróbkami,
 • wykonanie uzupełnienia uszkodzonych fragmentów gzymsów i elewacji budynku,
 • wykonanie przygotowania podłoża pod wykonanie ocieplenia stropodachu,
 • wykonanie wykończenia okapów za pomocą kantówek drewnianych zaimpregnowanych preparatem przeciwgrzybicznym i ognioodpornym,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na istniejącym podłożu betonowym,
 • wykonanie ocieplenia stropodachu budynku przy użyciu styropapy wraz
  z mocowaniem kołkami do podłoża betonowego,
 • wykonanie montażu dwuwarstwowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i podkładowej,
 • wykonanie przygotowania podłoża ścian, glifów, gzymsów i cokołów budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni,
 • wykonanie docieplenia okapów budynku przy użyciu styropianu,
 • wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej,
 • wykonanie remontu elewacji budynku poprzez wykonanie nałożenia nowego tynku cienkowarstwowego silikonowego (na ścianach, glifach oraz okapach), oraz mozaikowego na cokołach budynku,
 • wykonanie ponownego montażu elementów zewnętrznych budynku: lamp oświetleniowych, przełączników, kamer, alarmu,
 • wykonanie montażu obróbek blacharskich kominów, ogniomurów, pasów podrynnowych i nadrynnowych,
 • wykonanie montażu rynien dachowych i rur spustowych metalowych wraz z montażem lejów spustowych,
 • wykonanie uzupełniania podbudowy z kruszywa pod opaską z kostki brukowej,
 • wykonanie ponownego ułożenia opaski budynku z kostki brukowej na podsypce cementowo-wapiennej,

d) roboty pomocnicze i towarzyszące:

 • wykonanie montażu rusztowań,
 • wykonanie wywozu powstałego gruzu i odpadów wraz z ich utylizacją, oraz uporządkowanie terenu budowy.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-29, godzina: 10:00,

Szczegóły do pobrania w załącznikach.