Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.16.2020.JC – Świadczenie w 2021 r. Specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2020-12-21 – Dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Włoszczowa, dnia 03-12-2020r.

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.16.2020.JC

 

Gmina Włoszczowa  – Ośrodek  Pomocy Społecznej we Włoszczowie

reprezentowana przez   Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

zaprasza do złożenia oferty na   wykonanie zamówienia w zakresie:

ŚWIADCZENIE W 2021 R. SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W TYM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Postępowanie prowadzone jest na podstawie par.  5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, dla których wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro – Zarządzenie Dyrektora OPS nr 12/2010 z dnia 31.12.2010r. ze zm.

 1. Zamawiający

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

 1. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 3943261

e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Świadczenie . specjalistycznych usług   opiekuńczych  dla  dzieci w zakresie  : .

1) terapii logopedycznej,

2) terapii pedagogicznej (oligofrenopedagog),

3) zajęć integracji sensorycznej,

4) terapii psychologicznej.

 1. Wykonawca będzie świadczył usługi w liczbie  godzin odpowiedniej do potrzeb Zamawiającego  przy  szacowanej  liczbie   15 godzin   w miesiącu  kalendarzowym.
 2. Wykonawca będzie świadczył usługi na rzecz dzieci , którym przyznano   pomoc  w formie specjalistycznych  usług opiekuńczych   w formie decyzji.
 3. Wykonawca będzie świadczył usługi w  miejscu  zamieszkania  dziecka na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa.
 4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie rozliczane za okresy miesięczne kalendarzowe i stanowić będzie iloczyn liczby  godzin świadczonych usług  i stawki za 1 godzinę  usług  z  oferty Wykonawcy .
 5. Szczegółowe warunki wykonywania  przedmiotu zamówienia   zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do  zapytania.

 

III. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia:

1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Oferty mogą złożyć wykonawcy, którzy  :

1) dysponują osobami spełniającymi wymagania określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług   opiekuńczych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598, z późn. zm.),   w tym   posiadać   kwalifikacje   do   wykonywania   zawodu   pedagoga   z   uprawnieniami terapii logopedycznej,   terapii pedagogicznej   i   integracji   sensorycznej   lub   kwalifikacje   do   wykonywania   zawodu psychologa.

2)  wyrażają zgodę   na zawarcie umowy  zgodnie z załączonym do zapytania  ofertowego wzorem.

 

 1. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym: pocztą, faksem 41/3943261 lub poczta elektroniczną; sekretariat@ops-wloszczowa.pl

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny):  17 grudnia 2020 r. do godz. 2359.

3) Stawkę  wynagrodzenia za 1 godzinę  świadczonych usług należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

4)  Do oferty  należy  dołączyć :

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu oraz doświadczenie zawodowe.

 

 1. Opis kryteriów wybory wykonawcy:

Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.

 

VII. Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   do   swobodnego   wyboru   oferty   oraz   odstąpienia   od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Jadwiga Czajor tel. 41/3943261

 

 1. IX. Załączniki do zapytania ofertowego:
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

3.Wzór umowy.

 

Załączniki