Ogłoszenie w sprawie obsługi interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 01 lutego 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.6.2021 w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. Bezpośrednia obsługa interesantów do dnia 14 lutego 2021 r. zgodnie z niniejszym zarządzeniem odbywa się w holu na parterze budynku Ośrodka z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Bezpośrednia stanowiskowa obsługa interesantów w zakresie składania wniosków do Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych odbywać się będzie na parterze w pokoju nr 7, w punkcie przyjęć wniosków z zastrzeżeniem, że liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).
 3. W uzasadnionym przypadku pracownik może pilotować interesanta do innego pomieszczenia ośrodka gdzie odbywa się obsługa stanowiskowa z zastrzeżeniem, że liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).
 4. Przepisu pkt 2 i pkt 3 nie stosuje się do:
  • dziecka do ukończenia 13-go roku życia;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 1. Na terenie Ośrodka interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa zgodnie z § 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 5 dotyczy pracowników tylko podczas bezpośredniej obsługi interesantów.
 3. Podstawową zasadą obsługi interesantów nadal pozostaje droga pocztowa, telefoniczna, mailowa, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

/Marta Grabiec/