ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.8.2021

ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.8.2021
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 8 ust. 9 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie przyjętego Uchwałą Nr VI/39/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r. poz. 1219 ze zm.) w związku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W zakresie bezpośredniej obsługi interesantów do dnia 14 marca 2021 r. sposób wykonywania tej obsługi podlega ograniczeniu.

§ 2

1. Bezpośrednia obsługa interesantów zgodnie z niniejszym zarządzeniem odbywa się w holu na parterze budynku ośrodka z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Bezpośrednia stanowiskowa obsługa interesantów w zakresie składania wniosków do Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych odbywa się na parterze w pokoju nr 7, w punkcie przyjęć wniosków z zastrzeżeniem, że liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).
3. W uzasadnionym przypadku pracownik może pilotować interesanta do innego pomieszczenia ośrodka gdzie odbywa się obsługa stanowiskowa z zastrzeżeniem, że liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).
4. Przepisu ust.2 i ust. 3 nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 13-go roku życia;
2)osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3)osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
5. Na terenie Ośrodka interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 dotyczy pracowników tylko podczas bezpośredniej obsługi interesantów.

§ 3

Podstawową zasadą obsługi interesantów nadal pozostaje droga pocztowa, telefoniczna, mailowa, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych
i Dodatków Mieszkaniowych oraz kierownikowi Działu Świadczeń.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia na stronie podmiotowej ośrodka, a także poprzez wywieszenie
w siedzibie ośrodka.

/Marta Grabiec/
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie