Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 marca 2021r.

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
z dnia 15 marca 2021 r.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.11.2021 w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

1. Bezpośrednia obsługa interesantów do dnia 28 marca 2021 r. zgodnie z niniejszym zarządzeniem odbywa się w holu na parterze budynku Ośrodka z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Bezpośrednia stanowiskowa obsługa interesantów w zakresie składania wniosków do Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych odbywać się będzie na parterze w pokoju nr 7, w punkcie przyjęć wniosków z zastrzeżeniem, że liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).
3.W uzasadnionym przypadku pracownik może pilotować interesanta do innego pomieszczenia ośrodka gdzie odbywa się obsługa stanowiskowa z zastrzeżeniem, że liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).
4. Przepisu pkt 2 i pkt 3 nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 13-go roku życia;
2)osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3)osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
5. Na terenie Ośrodka interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późniejszymi jego zmianami.)
6. Obowiązek, o którym mowa w pkt 5 dotyczy pracowników podczas bezpośredniej obsługi interesantów.
7. Podstawową zasadą obsługi interesantów nadal pozostaje droga pocztowa, telefoniczna, mailowa, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

Załączniki

Załączniki