Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE 168 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 280 000ZŁ

Gmina Włoszczowa w roku 2022 realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dzieciom i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 168 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Włoszczowa to kwota 112 000 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w roku 2022 r. wynosi 280 000 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia między innymi pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164 zł, a w przypadku rodzin kwoty 900 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

Pomoc jest przyznawana w formie:

  1. posiłku dla dzieci i uczniów realizowana jest w ramach sfinansowania jednego gorącego posiłku w szkole, przedszkolu lub żłobku, gdzie Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę z jednostkami oświatowymi;

  2. posiłku dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Pomoc w postaci sfinansowania jednego gorącego posiłku udzielana jest do 150% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164 zł, a w przypadku rodzin 900 zł na osobę w rodzinie);

  3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego;

  4. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 164 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 900 zł w przypadku osób w rodzinie.

Załączniki