Asystent rodziny – Ustawa „Za życiem”

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do skorzystania z pomocy
i wsparcia asystenta rodziny.

Jego rola polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny koordynuje różnorodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego, umożliwiając przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitację społeczną i zawodową, a także ułatwiając dostęp do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej w  szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Asystent rodziny opracowuje wspólnie z rodziną katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz może występować w imieniu rodzin i na ich żądanie do instytucji na podstawie pisemnego upoważnienia.

Formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,

 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,

 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami innych instytucji,

 • reprezentowanie przed instytucjami,

 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,

 • doradztwo w zakresie form i miejsc uzyskania wsparcia,

 • pomoc w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,

 • pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich.

Wymagane dokumenty:

1) zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu , stwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,

2) dokument potwierdzający ciążę;

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

4) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

6) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Tryb udzielania wsparcia składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie wniosku o koordynację wsparcia

osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby uprawnionej do siedziby OPS (zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona, przedstawiciel ustawowy lub inna osoba bądź instytucja za jej zgodą);

 1. Rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie osoby asystenta dla rodziny.

 2. Realizowanie wsparcia:

 • nawiązanie przez asystenta kontaktu z rodziną, rozeznanie potrzeb i zasobów jej oraz środowiska lokalnego,

 • opracowanie przez asystenta wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,

 • bieżące udzielanie wsparcia we współpracy z innymi służbami społecznymi,

 • występowanie w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

4. Decyzja o zakończeniu asystentury podjęta w uzgodnieniu z rodziną.

Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Załączniki:

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

2. Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 poz. 1250)

3. Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2022 poz. 64)

4. Informator „Za życiem”

5. Wykaz placówek

6. Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny

7. Oświadczenie

8. Upoważnienie

Załączniki