Co to jest Zespół Interdyscyplinarny?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Członkami zespołu są przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych,
Policji,
oświaty,
ochrony zdrowia,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

W skład zespołu mogą też wchodzić przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, kuratorzy sądowi i prokuratorzy.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty).

Podstawowym celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

W dniu 14 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 0050.56.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa powołano Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą: 

 1. przedstawiciele jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: Renata Literacka, Agnieszka Bomba, Katarzyna Cholerzyńska

 2. przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Monika Starczewska

 3. przedstawiciel Policji: asp. szt. Piotr Fatyga

 4. przedstawiciel oświaty: Elżbieta Piech

 5. przedstawiciel ochrony zdrowia: Justyna Studzińska

 6. przedstawiciele organizacji pozarządowych: Anna Wojtczyk

 7. kurator sądowy: Ewa Fatyga

Funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa pełni Renata Literacka, funkcję zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełni Agnieszka Bomba.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie ul. Partyzantów 14, tel.: 41 39 43 261, e-mail: rliteracka.zi@ops-wloszczowa.pl

O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie
i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste,
a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj!, przemoc domowa to nie tylko bicie
i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np.
w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Poprzez przemoc domową należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Przemoc może dotyczyć zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, które są wobec niej bezbronne. Może dotykać kobiet i mężczyzn w różnym wieku, osób zdrowych i chorych o różnym statusie społecznym
i ekonomicznym.

Przemoc jest zjawiskiem egalitarnym – może zdarzyć się w życiu każdego człowieka.

Najczęstsze formy przemocy domowej:

 • Przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne. 

 • Przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne.

 • Przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne. 

 • Przemoc ekonomiczna: niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie i inne. 

 • Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają i inne.

 • Inny rodzaj zachowań: zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków i inne.

Co to jest Niebieska Karta i jak to działa ?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja może taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy Niebieską Kartę wypełniają również osoby będące przedstawicielami takich podmiotów jak

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

 • placówki oświatowe;

 • placówki ochrony zdrowia;

 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • Żandarmeria Wojskowa ;

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

Po założeniu „Niebieskiej Karty A” przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa. Po zapoznaniu się z kartą Zespół, wyznacza grupę diagnostyczno pomocową i ustala wstępny plan pomocy. Grupa diagnostyczno pomocowa składa się ze specjalistów zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. To Grupa diagnostyczno pomocowa spotyka się zarówno z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc,

Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego i pracownika socjalnego, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna.

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

PAMIĘTAJ:

 • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA

 • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA

 • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

 • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY

Załączniki

Załączniki