Program Wspieraj Seniora przedłużony do 31 marca 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ponownie przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia polega w szczególności na zakupie i dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby, w tym: artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej oraz pomocy przy rejestracji na szczepienie . Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  • w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usługi wsparcia Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Seniorzy oraz osoby realizujące usługę wsparcia zobowiązane są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora”:

  1. Seniorzy zamieszkujący gminę Włoszczowa, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

  1. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.
  2. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.
  3. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie realizującej usługę wsparcia.
  4. Pracownik OPS lub wolontariusz dostarczy zakupy i rozliczy się z nich na podstawie paragonu.

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywać się będzie w dni pracy Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do OPS Włoszczowa, rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Senior może również zgłosić potrzebę usługi wsparcia dzwoniąc bezpośrednio do OPS Włoszczowa pod nr tel.: 41 39 43 261

Każdy Senior zgłaszający potrzebę usługi wsparcia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w celu realizacji usługi w ramach Programu ,,Wspieraj Seniora”.