Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Włoszczowa

I. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332), zwana dalej „ustawą”.

II. Informacje ogólne
1. Placówkę wsparcia dziennego prowadzi:
1) gmina,
2) podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
3) podmiot, który uzyskał zezwolenie Burmistrza Gminy Włoszczowa.
2. Formy placówki wsparcia dziennego:
1) opiekuńcza, w tym koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze (placówka zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizowanie czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań),
2) specjalistyczna (placówka organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne oraz realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię),
3) praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę (realizacja działań animacyjnych i socjoterapeutycznych),
4) połączona forma określona w pkt 1-3.

III. Sposób postępowania podczas wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
1. Placówka wsparcia dziennego może uzyskać zezwolenie jeżeli:
1) prowadzona jest w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 18b ust 3 ustawy,
2) spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych potwierdzone zostanie pozytywną opinią komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydanymi w drodze decyzji administracyjnej.

2. W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć wypełniony wniosek. /wniosek nie podlega opłacie skarbowej/
Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
2) odpis z właściwego rejestru;
3) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
4) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
5) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
6) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o nie zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych;
7) dokumenty poświadczające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry zatrudnionej w placówce: wychowawców, pedagoga, psychologa

IV. Termin i sposób wydania zezwolenia

1. Wydanie zezwolenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Przed wydaniem zezwolenia upoważnieni pracownicy dokonują wizytacji lokalu, aby ustalić czy placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy mogą żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów innych niż stanowiące załączniki do wniosku.

3. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej.

4. Od momentu wydania zezwolenia placówka będzie podlegać nadzorowi gminy,
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.

5. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie podlega opłacie skarbowej.

V. Miejsce złożenia dokumentów i komórka odpowiedzialna
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

VI. Odmowa wydania zezwolenia
Odmowa wydania zezwolenia następuje w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

VII. Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia
1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego przestał spełniać warunki określone w ustawie, nie przedstawi na żądanie Burmistrza Gminy Włoszczowa, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy – Burmistrz Gminy wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
2. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa wyżej, Burmistrz Gminy Włoszczowa cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

VIII. Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub cofnięciu zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Włoszczowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wnioskodawcę.

IX. Załączniki
1. Wniosek do Burmistrza Gminy Włoszczowa o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP – załącznik nr 2
3. Protokół sporządzony na okoliczność wizytacji lokalu zgłoszonego na miejsce prowadzenia placówki wsparcia dziennego – załącznik nr 3
4. Wzór zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – załącznik nr 4