Jesteś tutaj:

Rok: 2021

Informacja – 24 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, w  związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia 2021 r. dniem świątecznym, określonym odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy w zamian wyznacza piątek 24 grudnia 2021r. jako inny dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.34.2021.JC – świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych

2021-12-21 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Włoszczowa, 06.12.2021r.

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.34.2021.JC

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:

ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH na rok 2022” w formie:

1/ schroniska dla osób bezdomnych,

2/ schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych -Zarządzenie Dyrektora OPS nr OPS.KP.021.3.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 3943261

e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Więcej „Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.34.2021.JC – świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych”

Nabór skierowań do Banku Żywności – podprogram 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje,  że do dnia 13.12.2021r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021.
Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

– 1.542,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.
161,60 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc  poprzedzający złożenie oświadczenia.  Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu  wydawania żywności.

Liczba osób, mogących  skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Załączniki

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Więcej „Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji, oraz
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie
  o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Więcej „Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022”

„Wolni od nałogu – szczęśliwi w rodzinie” – kampania Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

plakat kampanii społecznej „Wolni od nałogu – szczęśliwi w rodzinie”W miesiącu październiku 2021r. Włoszczowski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie, Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Włoszczowa oraz z wybranymi szkołami podstawowymi organizuje kampanię społeczną „Wolni od nałogu – szczęśliwi w rodzinie”.

Kampania ta ma na celu uświadomienie mieszkańcom Gminy Włoszczowa, czym jest choroba alkoholowa, jakie mogą być konsekwencje nadużywania alkoholu, ograniczenie liczby osób spożywających napoje alkoholowe oraz objęcie wsparciem i pomocą osoby pozostające w nałogu oraz ich rodziny.

W ramach kampanii społecznej realizowane będą:

– indywidualne spotkania osób uzależnionych od alkoholu z członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach: 6.10.2021r., 13.10.2021r., 20.10.2021r. (termin i godzinę spotkania należy ustalić pod nr telefonu 41 39-43-261),

– spotkania osób współuzależnionych z psychologiem, (termin i godzinę spotkania należy ustalić pod nr telefonu 41 39-43-261),

– zajęcia psychoedukacyjne w szkole z młodzieżą i rozmowy na temat ryzyka uzależnienia od alkoholu oraz zjawiska przemocy w rodzinie,

Ponadto w dniu 4.10.2021r. w godzinach od 12.00 do 14.00 na Placu Wolności we Włoszczowie będą dostępni przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa, Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie, którzy będą rozpowszechniać informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym (rozpowszechnianie ulotek, broszur na temat uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie). Dodatkowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej są dostępni pracownicy, którzy będą udzielać wszelkich informacji na temat form wsparcia.

plakat kampanii społecznej „Wolni od nałogu – szczęśliwi w rodzinie”

Załączniki

mObywatel

mKDR w mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021r.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR
i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą korzystać z bogatej oferty zniżek
i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

Więcej „mObywatel”

Wnioski na nowy okres świadczeniowy

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych informuje, że od dnia 02-08-2021r. w godzinach 7:30-15:30 przyjmowane będą wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2021/2022.

Natomiast w każdą środę sierpnia, tj. 4, 11, 18, 25 sierpień 2021r. wnioski o w/w świadczenia będą przyjmowane w godzinach 7:30-17:00

Informujemy również, iż od dnia 01.07.2021r. wnioski o wskazane powyżej świadczenia można składać:

Wzory druków zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1. https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze- na-okres-20182019

Ponadto informujemy:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami :

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,
 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku,
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Program Wieloletni SENIOR+ na lata 2021-2025 edycja 2021

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025.

Edycja 2021

Moduł II- Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ we Włoszczowie

Celem strategicznym Programu Wieloletniego Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. Wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom- osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej- poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej- w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Głównym celem działalności Klubu „Senior+” jest budowanie i utrzymywanie relacji społecznych, przełamywanie wykluczenia społecznego, samotności, pobudzanie aktywności seniorów w różnych sferach życia codziennego, zachęcanie do aktywnego, ciekawego i twórczego spędzania czasu wolnego, promowanie samopomocy, zainteresowanie kulturą i sztuką, zachęcanie do prac manualnych rozwijających i podtrzymujących sprawność ruchową, kreatywne myślenie, współpracę w grupie. Dbamy także o zaspokajanie potrzeb naszych podopiecznych. Działania podejmowane przez Klub skupiają się wokół ludzi starszych, ich potrzeb, zainteresowań oraz możliwości.

W Klubie Senior+ we Włoszczowie realizowane są następujące rodzaje usług:

– socjalne

– edukacyjne

– kulturalno- oświatowe

– aktywności ruchowej

– terapii zajęciowej

– sportowo- rekreacyjne

Odbywają się spotkania z pielęgniarką oraz psychologiem.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Włoszczowa. Obecnie Klub Senior+ we Włoszczowie dysponuje 22 miejscami.

Klub „Senior+” we Włoszczowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 14.00.

Załączniki

Do góry

Skip to content