Aktualności

Dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Podwyższone dofinansowanie może wynieść odpowiednio:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłata wówczas stanowi różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Wnioski można składać do dnia 31 października 2022 r.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia dla wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022r. Natomiast dla wniosków złożonych od dnia 01.02.2022r. jednorazowa wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Kwestionariusz wniosku o przyznanie dodatku osłonowego ( do pobrania )

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Ogłoszenie

Informujemy, że 07.01.2022 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie będzie nieczynny w zamian za dzień 01.01.2022r (sobota).

Informacja – 24 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, w  związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia 2021 r. dniem świątecznym, określonym odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy w zamian wyznacza piątek 24 grudnia 2021r. jako inny dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.34.2021.JC – świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych

2021-12-21 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Włoszczowa, 06.12.2021r.

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.34.2021.JC

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:

ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH na rok 2022” w formie:

1/ schroniska dla osób bezdomnych,

2/ schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych -Zarządzenie Dyrektora OPS nr OPS.KP.021.3.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 3943261

e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Więcej „Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.34.2021.JC – świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych”

Nabór skierowań do Banku Żywności – podprogram 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje,  że do dnia 13.12.2021r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021.
Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

– 1.542,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.
161,60 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc  poprzedzający złożenie oświadczenia.  Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu  wydawania żywności.

Liczba osób, mogących  skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Załączniki

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Więcej „Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji, oraz
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie
  o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Więcej „Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022”

„Wolni od nałogu – szczęśliwi w rodzinie” – kampania Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

plakat kampanii społecznej „Wolni od nałogu – szczęśliwi w rodzinie”W miesiącu październiku 2021r. Włoszczowski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie, Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Włoszczowa oraz z wybranymi szkołami podstawowymi organizuje kampanię społeczną „Wolni od nałogu – szczęśliwi w rodzinie”.

Kampania ta ma na celu uświadomienie mieszkańcom Gminy Włoszczowa, czym jest choroba alkoholowa, jakie mogą być konsekwencje nadużywania alkoholu, ograniczenie liczby osób spożywających napoje alkoholowe oraz objęcie wsparciem i pomocą osoby pozostające w nałogu oraz ich rodziny.

W ramach kampanii społecznej realizowane będą:

– indywidualne spotkania osób uzależnionych od alkoholu z członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach: 6.10.2021r., 13.10.2021r., 20.10.2021r. (termin i godzinę spotkania należy ustalić pod nr telefonu 41 39-43-261),

– spotkania osób współuzależnionych z psychologiem, (termin i godzinę spotkania należy ustalić pod nr telefonu 41 39-43-261),

– zajęcia psychoedukacyjne w szkole z młodzieżą i rozmowy na temat ryzyka uzależnienia od alkoholu oraz zjawiska przemocy w rodzinie,

Ponadto w dniu 4.10.2021r. w godzinach od 12.00 do 14.00 na Placu Wolności we Włoszczowie będą dostępni przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa, Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie, którzy będą rozpowszechniać informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym (rozpowszechnianie ulotek, broszur na temat uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie). Dodatkowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej są dostępni pracownicy, którzy będą udzielać wszelkich informacji na temat form wsparcia.

plakat kampanii społecznej „Wolni od nałogu – szczęśliwi w rodzinie”

Załączniki

Do góry

Skip to content