Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy uznania dla całej załogi Ośrodka za Waszą pracę, poświęcenie i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Życzę Wam entuzjazmu, wiary w drugiego człowieka i siły w codziennej, trudnej pracy.

Niech przynosi Wam jak najwięcej satysfakcji i ludzkiej wdzięczności a w życiu osobistym dużo uśmiechu i pomyślności.

Marta Grabiec

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół średnich

Od dzisiejszego dnia, czyli 16 listopada 2022 r. rozpoczyna się konkurs plastyczny dla uczniów szkół średnich we Włoszczowie na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Konkurs organizowany jest w ramach naszej listopadowej kampanii społecznej „DORASTAJMY BEZ PRZEMOCY”.

Zasady konkursu zawarte są w załączonym poniżej regulaminie.

ZAPRASZAMY do udziału!

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 2 do 10 listopada 2022 roku w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Włoszczowa na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029. Za przeprowadzenie procesu konsultacji odpowiadał wykonawca projektu Strategii – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Strategii zamieszczono na stronie internetowej Gminy Włoszczowa pod adresem https://wloszczowa.pl/ (zakładka Aktualności) oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie pod adresem https://ops-wloszczowa.pl/

W ramach konsultacji mieszkańcy mogli zgłaszać swoje opinie i uwagi na specjalnym, dedykowanym formularzu elektronicznym oraz w formie papierowej. Formularz w wersji papierowej dostępny był do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, w pokoju numer 13.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie została zgłoszona żadna opinia lub uwaga.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.

Kampania społeczna „DORASTAJMY BEZ PRZEMOCY”

Wątkiem kolejnej – LISTOPADOWEJ – kampanii społecznej organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ich własnych rodzinach. Inspiracją do zorganizowania działań w tym zakresie jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci i Młodzieży przypadający na 19 listopada. W ramach kampanii zostaną przeprowadzone pogadanki na temat zjawiska przemocy w rodzinie , na które zaprosimy uczniów szkół średnich. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psychologami zatrudnionymi w szkołach średnich. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej gminy Włoszczowa, a w szczególności młodzieży, na temat zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa.

Zwieńczeniem kampanii będzie konkurs plastyczny dla uczniów tychże szkół na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa. Wyłonione logo posłuży nam do skuteczniejszego rozpowszechniania informacji dotyczących w/w Zespołu. Zapraszamy serdecznie do udziału, przewidziano ciekawe NAGRODY.

W najbliższym czasie na stronie internetowej Ośrodka zostanie zamieszczony formularz zgłoszeniowy do konkursu (do pobrania) oraz jego regulamin.

Załączniki

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Włoszczowa w zakresie opinii i uwag dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.74.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 27 października 2022 ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029.

 1. Planuje się przeprowadzić konsultacje społeczne w terminie:

od dnia 02 listopada 2022 r. do dnia 10 listopada 2022 r.

 1. Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa, Projekt Strategii oraz elektroniczny Formularz Konsultacji Społecznych dostępny jest poniżej.
 2. Formularz w wersji papierowej można pobrać oraz złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie (pokój nr 13).
 3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Włoszczowa, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029 roku można uzyskać pod nr tel: (41)39 43 261 oraz 668-024-594

 

Formularz Konsultacji Społecznych – https://forms.gle/YRvP7MnHqccevKaZ9

Kampania dla Kobiet

Dobiegła końca październikowa kampania społeczna pn. „Bądź świadomą kobietą – nie pozwól na przemoc” organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Miło nam było ugościć w siedzibie ośrodka kobiety z Gminy Włoszczowa, które wzięły udział na warsztatach „wzmocnienia kobiet”. Warsztaty te miały na celu wyposażenie uczestniczki w umiejętność stawiania zdrowych granic w relacjach z innymi, odbudowę pewności siebie i poczucia własnej wartości oraz asertywność, poprowadziła psycholog – Pani Halina Stanowska. Kobiety uczestniczące w warsztatach były bardzo aktywne i chętnie współpracowały – co nas ucieszyło.

Więcej „Kampania dla Kobiet”

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się z opieką nad osobą niepełnosprawną, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane pomocą w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie ul Partyzantów 14, do dnia 8 listopada 2022r.
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS Włoszczowa pod numerem telefonu 604 586 830.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę na to zadanie.

Więcej informacji na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji, oraz
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie
  o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Więcej „Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”

Dzień bez Przemocy

W związku z Międzynarodowym Dniem bez Przemocy przypadającym na dzień 2 października – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie organizuje w miesiącu październiku kampanię społeczną pt. „Bądź świadomą kobietą – nie pozwól na przemoc”. W ramach kampanii odbędą się warsztaty pn. „wzmocnienie kobiet”, podczas których kobiety doświadczające przemocy lub zagrożone przemocą w rodzinie, będą mogły zdobyć wiedzę na temat stawiania granic w relacjach z innymi. Dowiedzą się jak odbudować pewność siebie oraz poczucie własnej wartości, poznają tajniki asertywności.

W dniu 17 października 2022 r. w godzinach 10-12 na terenie Placu Wolności we Włoszczowie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i funkcjonariusze Policji dostarczą informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawią specyfikę pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 41 39 43 261 oraz na stronie internetowej www.ops-wloszczowa.pl

Załączniki

Do góry

Skip to content