Aktualności

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie od 1 marca 2023r. będzie realizować resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania Programu dla Gminy Włoszczowa:

568 528,62 zł

Całkowita wartość realizacji Programu:

568 528,62 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

Więcej „„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023”

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE 168 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 280 000ZŁ

Gmina Włoszczowa w roku 2023 realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dzieciom i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Więcej „Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje,  że do dnia 31.01.2023r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021Plus.
Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

– 1.707,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.320,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc  poprzedzający złożenie oświadczenia.  Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu  wydawania żywności.

Liczba osób, mogących  skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Konkurs Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu placówek typu „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów

Wysokość przyznanej dotacji celowej  ze środków Ministra Cyfryzacji dla Gminy Włoszczowa  na realizację projektu pn. „Cyfrowe Kluby Seniora” – 14 000 zł

Projekt wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 2 września 2022 roku polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów – członków Klubu Senior+ we Włoszczowie poprzez zakup 4 nowych laptopów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji zostanie wykorzystany w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów. Przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu seniorów.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie – jednostka organizacyjna Gminy, która prowadzi Klubu Senior+ we Włoszczowie na os. Broniewskiego 7a.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie posiada LOGO!

Radosnym akcentem Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie zakończył kampanię społeczną pn. „Dorastajmy bez przemocy”, wręczając nagrodę zwycięzcy konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach kampanii. Konkurs polegał na przygotowaniu LOGO dla Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Autorem zwycięskiej pracy okazał się uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr I we Włoszczowie – OLEKSII KICHKO, który przybył do Włoszczowy w miesiącu marcu 2022 r. w związku
z konfliktem zbrojnym panującym na Ukrainie. Wybrane LOGO wyróżniało się pomysłowością oraz pozytywnym przekazem. Nagrodą dla autora pracy był BON na kwotę 500 zł do realizacji

w sklepie „Max Elektro Europlus” we Włoszczowie.

Gratulujemy!

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Włoszczowa dn. 15.12.2022r.

OPS.KP.262.1.54.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.11.2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2022r. komisja przeanalizowała złożoną ofertę na świadczenie w/w usług.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na BIP oraz stronie internetowej www. http://ops-wloszczowa.pl

Do dnia 14 grudnia 2022r. została złożona oferta przez Akademię Innowacji Społecznych Bieganów 74A na świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych, 96-316 Międzyborów, w formie:

a) schroniska dla osób bezdomnych, tj.

Miejsce świadczenia usługi: Schronisko dla osób bezdomnych ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków.

b) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, tj.

Miejsce świadczenia usługi: Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nizinach, Niziny 66A, 28-142 Tuczępy.

Wyżej wymieniona oferta spełnia wymogi formalne oraz była jedyną ofertą jaka wpłynęła do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Dodatek elektryczny

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. to okres, w którym składa się wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.
W gminie Włoszczowa wnioski o dodatki elektryczne będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie – tel. 41 3943266, parter – pokój nr 7.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną(ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła) i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy (tylko nowo uruchomione źródła ciepła).
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynosi:
– 1000,00 zł, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło mniej niż 5 MWh,
podwyższona kwota 1500,00 zł, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.
W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

– w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy (fotowoltaika),

osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw,
gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,

gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, tj. z tytułu używania peletu drzewnego, drewna kawałkowego, oleju oraz gazu skroplonego LPG.

Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

KONKURS na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa.

Informujemy, że został wydłużony termin składania prac na KONKURS na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa do dnia 9 GRUDNIA 2022 r.

Przypominamy, że prace można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie lub u psychologa, pedagoga szkolnego.

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.54.2022 – Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych na rok 2023

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.54.2022.

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:

„ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH na rok 2023” w formie:

  1. schroniska dla osób bezdomnych,
  2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych – Zarządzenie Dyrektora OPS nr OPS.KP.021.3.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

Szczegóły w załącznikach

Dzień Pracownika Socjalnego

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy uznania dla całej załogi Ośrodka za Waszą pracę, poświęcenie i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Życzę Wam entuzjazmu, wiary w drugiego człowieka i siły w codziennej, trudnej pracy.

Niech przynosi Wam jak najwięcej satysfakcji i ludzkiej wdzięczności a w życiu osobistym dużo uśmiechu i pomyślności.

Marta Grabiec

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Do góry

Skip to content