Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.15.2020.JC – świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych

Załączniki

2020-12-21 – Dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Włoszczowa; 02.12.2020r.

 Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.15.2020.JC

Gmina Włoszczowa  – Ośrodek  Pomocy Społecznej we Włoszczowie

reprezentowana przez   Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

zaprasza do złożenia oferty na   wykonanie zamówienia w zakresie:

„ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH   w:

1/ schronisku dla osób bezdomnych,

2/ schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

3/noclegowni, 

4/ogrzewalni.

 

Postępowanie   prowadzone jest   na podstawie    par.  5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, dla których wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro – Zarządzenie Dyrektora OPS  nr 12/2010 z dnia 31.12.2010r. ze zm.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

 1. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 3943261

e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiot zamówienia:

„ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA   w formie:

1/ schroniska dla osób bezdomnych,

2/ schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

3/noclegowni,

4/ogrzewalni,

dla osób bezdomnych, dla których ostatnim miejscem zameldowania jest teren gminy Włoszczowa.

 

 1. Zakres usług:

1/ Świadczenie usług w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych obejmuje zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego tymczasowego schronienia oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności  i uzyskanie samodzielności życiowej, w tym:

 1. zapewnienie łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 2. całodziennego wyżywienia,
 3. umożliwienia wykonania czynności higienicznych, prania odzieży,
 4. środków czystości i higieny osobistej,
 5. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 6. pomocy w sprawach formalno-prawnych, takich jak wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenia stopnia niepełnosprawności, itp.
 7. zapewnienia dostępu do opieki medycznej, zapewnienie podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych,
 8. prowadzenie pracy socjalnej i zajęć aktywizacyjnych.

 

2/ Świadczenie usług w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi obejmuje zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi   oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w tym:

 1. zapewnienie własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 2. całodziennego wyżywienia,
 3. umożliwienia wykonania czynności higienicznych, prania odzieży,
 4. środków czystości i higieny osobistej,
 5. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 6. pomocy w sprawach formalno-prawnych, w tym wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenia stopnia niepełnosprawności, itp.- zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
 7. zapewnienia dostępu do opieki medycznej, zapewnienie podstawowych lekarstw, dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych,
 8. prowadzenie pracy socjalnej i zajęć aktywizacyjnych.

 

3/ Świadczenie usług w formie noclegowni obejmuje zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w postaci miejsca noclegowego, które umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

 

4/ Świadczenie usług w formie   ogrzewalni, zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w postaci interwencyjnego bezpiecznego pobytu w ogrzewanych pomieszczeniach, wyposażonych co najmniej w dwa miejsca siedzące.

 

III. TERMIN REALIZACJI   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

Świadczenie usług obejmie   okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. przy czym:

 1. a) schronisko – cały rok,
 2. b) schronisko z usługami opiekuńczymi – cały rok,
 3. c) noclegownia – cały rok,
 4. d) ogrzewalnia – od 1 stycznia 2021r. do 30 kwietnia 2021r. oraz od 1 października 2021r. do 31 grudnia 2021r..

 

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
 2. Usługi będą świadczone na rzecz osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Włoszczowa. Planowana liczba bezdomnych kierowanych do korzystania z usług w okresie styczeń – grudzień 2021r.:

1/ w schroniskach dla osób bezdomnych – do 8 osób;

2/ w schroniskach z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych – do 3 osób;

3/ w noclegowni – do 2 osób;

4/ w ogrzewalni – do 2 osób;

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób bezdomnych, kierowanych do korzystania z usług będzie zależna od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia.  Wskazane wyżej planowane liczby osób bezdomnych, które będą kierowane stanowią   wielkość maksymalną.

W przypadku gdy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność korzystania z usług większej liczby osób bezdomnych od wielkości maksymalnej, Zamawiający zaproponuje   przystąpienie do rokowań    w celu zmiany umowy.

 

 1. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku lub w schronisku z usługami opiekuńczymi odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko usługobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej w noclegowni lub ogrzewalni odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni lub ogrzewalni, wydanego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.  Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko usługobiorcy.

 

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane jako iloczyn osób bezdomnych korzystających ze schronienia oraz stawki wynagrodzenia za miesięczny koszt brutto pobytu jednej osoby bezdomnej w schronisku lub za dzienny koszt brutto pobytu jednej osoby bezdomnej w noclegowni lub ogrzewalni, wskazany w ofercie Wykonawcy.

W przypadku korzystania przez bezdomnego z usług w formie schroniska przez niepełny miesiąc rozliczeniowy, wynagrodzenie będzie ustalane proporcjonalnie do faktycznej liczby dni pobytu bezdomnego w miesiącu rozliczeniowym.

 

 1. Rozliczenie usług następować będzie za okresy miesięczne kalendarzowe w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, następującego po miesiącu świadczenia usług z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 20 grudnia.

 

 1. Podstawą rozliczenia za usługi stanowić będzie złożona przez Wykonawcę faktura/nota księgowa z załączonym imiennym wykazem osób, objętych schronieniem w miesiącu rozrachunkowym.

 

 1. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY:

 

Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:

 1. Prowadzą placówki wpisane przez Wojewodę Świętokrzyskiego do rejestru miejsc w których gmina   Włoszczowa udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni,
 2. Zapewnią personel   zgodnie z wymogami, określonymi w art.  48a ust. 2g, 2h, 3a 4a ustawy o pomocy społecznej odpowiednio, do formy świadczonych usług,
 3. Zapewnią minimalny standard usług podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896 z późn. zm.) – odpowiednio do formy świadczonych usług,
 4. Zapewnią minimalny standard obiektów, w których będą świadczone usługi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896 z późn. zm.) – odpowiednio do formy świadczonych usług.
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Spełnienie warunków przez Wykonawcę Zamawiający ustali na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dokumentów złożonych przy ofercie.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 

 1. Oferta winna być złożona na piśmie na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie formy świadczenia usług.
 3. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:

1/ Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu, stanowiącego                                  podstawę funkcjonowania podmiotu w obrocie prawnym.  Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii.

2/ Kopie statutu lub innego dokumentu, z którego wynika organizacja podmiotu.

3/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4/ Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu w postępowaniu, jeżeli ofertę składa osoba nie wskazana w dokumentach rejestrowych jako upoważniona do   reprezentacji Wykonawcy.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Ofertę można składać także drogą pocztową, przesyłką kurierską, również na adres e-mail:

sekretariat@ops-wloszczowa.pl,  wyłącznie na formularzu pn. „Formularz ofertowy” będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 16.12.2020 roku do godziny 23:59.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII.  OCENA OFERT   i   STOSOWANE KRYTERIA.

 

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, odrębnie dla każdej formy usług schronienia.

2.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, odrębnie dla każdej formy usług schronienia.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej formy usług schronienia, Zamawiający stosować będzie kryterium najniższej ceny.

4.W przypadku, gdy kilka ofert   będzie zawierało taką samą najniższą cenę, Zamawiający   do wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nich zastosuje kryterium bliskości miejsca świadczenia usług od siedziby Zmawiającego.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która świadczy usługi najbliżej siedziby Zamawiającego.

 1. Z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3, 4, 5, 6 do zapytania ofertowego.

 

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Jadwiga Czajor – tel. 41 3943261

  

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2.
 4. Wzór umowy – załączniki nr 3, 4, 5, 6.

 

Załączniki